Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr EEX/31 2 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Priorytetu Oświatowego

Harmonogram debata podczas konferencji zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Analiza stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Lodzi
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja słodu
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Produkcja monet
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: słubicki oraz malborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Centrum Rekreacji MTW Spółdzielnia Socjalna, POLMOS ŻYRARDÓW Sp. z o.o., Moto Doktor, BARDIMEX Firma Handowa, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej „CENTRUM”, „OŚRODEK WDROŻEŃ PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO” , Autentika sp. z o.o., EcoWipes , Joskin Polska , NETRIX GROUP , Sygnity , Zicom Next sp. z o.o., KONSTAT Borowski Witold, TINES SA, „Domowa apteczka” Andrzej Sadkowski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.