Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem programu nr OBF/96 4 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Luksemburskiego Trustu Pomocowego

Program dyskusja podczas warsztatu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Nałęczowie
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Działalność związana z pakowaniem
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bolesławiecki oraz m. Siedlce

  Upoważnieni beneficjenci to: Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A., Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych S.A., Zakład Usługowo-Handlowy Kropek Michał Kropiński, ASPEL s.a., PHU „KARIO-SAT” Sp. z o.o. , „OLTRONIK” MASZYNY I URZĄDZENIA DO SITODRUKU Czesław Olejniczak, BUDOWNICTWO DROGOWE BUDAR , EKO-SYSTEMY Sp. z o.o., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, NET COM Sp. z o.o., Progress Eco S.A., Termo Eko Energia sp. z o.o., DELTA CONTROLS SP. Z O.O., PHENIX SP. z O.O., Centrum Poligrafii Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.