Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z zamknieciem projektu nr AHP/43 5 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Panatlantyckiego Trustu Wyrównawczego

Agenda debata w czasie warsztatu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Ocena efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Szczecinie
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: trzebnicki oraz m. Olsztyn

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mechaniczne”ZAMET” S.A., ZM MORLINY S.A., Telekomunikacja Polska S.A., UNI-MED Zaopatrzenie Medyczne, Stowarzyszenie „TV-SAT” os. „Krakowska Południe”, Zakład Elektroniki „ISKO” S.C. , Accreo Taxand , EKO-SYSTEMY Sp. z o.o., GLOBALVANET , MAXSTAL , PLATINUMSOFT , Werner Janikowo , Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Transportowe Anna Kowalczyk, Erpatech Beata Praga

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.