Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr MNB/57 9 1 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Bałtyckiego Funduszu Społecznego

Harmonogram debata podczas konferencji przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Weryfikacja jakości implementacji założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele na Warsztaty w Poznaniu
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja piwa
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: tomaszowski oraz wysokomazowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shantou Huifeng Plastic Co. Ltd., Białostockie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” S.A., Tania Jazda, PARDEJ-DENTAL, „PELMAR” Marek Brzeziński , Nowosarzyńska Telewizja Kablowa „LOKATEL” Sp. z o.o. , AGRAINVEST , Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A., Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga , Nesta Instal , Siltronics Paweł Owczarek, Twinteq , EZAL L. Z. Pudłowscy, W. Dragan spółka jawna, Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles – Robert Andre, Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.